private policy

เว็ปไซต์นี้เป็นเวปที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับท้องถนน ความปลอดภัย สิ่งที่ควรมีและสิ่งที่ควรตระหนักเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รวมไปถึงให้แง่คิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเกี่ยบกับด้านจราจร เช่น อายุ หรือโรคประจำตัวในกรณีที่ต้องมีการขับขี่ยานพาหนะในถนน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ
ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว
อาจมีกรณีที่ชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน